ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Φόρτωση Εκδηλώσεις

ΚΕΛΕ | Prosvasis – Webinar – Πρακτικό Σεμινάριο Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων 2023

Ιούν 09, 2023 17:30 - 21:30

H Prosvasis και το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ)
διοργανώνουν:

Live WEBINAR
Πρακτική Συμπλήρωση Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
Φυσικών προσώπων 2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9 & 10 Ιουνίου 2023
Διάρκεια: 8 ώρες

Σκοπός
Ολοκληρωμένες Πρακτικές Εφαρμογές Σύνταξης Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών, Εργαζόμενους σε Λογιστήρια ΜΜΕ, Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών

Ύλη σεμιναρίου
1. Κυριότερες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν το 2022

1.1 Αλλαγές για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
1.2 Δόσεις καταβολής φόρου – έκπτωση εφάπαξ καταβολής
1.3 Συμψηφισμοί και επιστροφές φόρου εισοδήματος
1.4 Υποβολή δήλωσης φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που δεν έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο
1.5 Εκπρόθεσμες δηλώσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο επειδή δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση
1.6 Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας
1.7 Τέλος επιτηδεύματος και απαλλαγές|
2. Γενικές Πληροφορίες Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων
2.1 Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης
2.2 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης (Οι 2 περιπτώσεις που Υποχρεωτικά κάνουν χωριστή δήλωση και λοιπές περιπτώσεις υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης)
3. Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων και Τρόπος Υποβολής
– Αναλυτικός πίνακας προθεσμιών
– Οι δηλώσεις με επιφύλαξη
– Ποιοι υποβάλλουν χειρόγραφη δήλωση
– Προθεσμία για τους κληρονόμους
– Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό
– Συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα
– Λήξη προθεσμίας και αργία
4. Φορολογία Ανηλίκων και Ενήλικων Τέκνων
5. Υπολογισμός Φόρου – Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής
6. Προκαταβολή Φόρου
Υπολογισμός προκαταβολής φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Συνοπτικό Πρόγραμμα
Μείωση προκαταβολή στο μισό
Έκπτωση παρακρατηθέντος ή προκαταβληθέντος φόρου
Λοιπές περιπτώσεις προκαταβολής (Προκαταβολή φόρου στο τεκμαρτό εισόδημα, Δήλωση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογία με βάση τα τεκμήρια, Εισόδημα από επιχ/κη δραστηριότητα και μισθωτή εργασία, Εισόδημα επιχ/κης δραστηριοτητας και αγροτικής και λοιπές περιπτώσεις)
7. Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος – Μειώσεις Φόρου Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος
7.1 Προσδιορισμός Του Φόρου Μισθωτών – Συνταξιούχων
7.2 Προσδιορισμός Της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι δεν απαλλάσσονται)
7.3 Προσδιορισμός Του Φόρου Για Εισοδήματα Από Άσκηση Επιχειρηματικής/ Αγροτικής Δραστηριότητας
7.4 Προσδιορισμός Του Φόρου Για Εισοδήματα Από Κεφάλαιο
7.5 Προσδιορισμός Του Φόρου Για Εισοδήματα Από Μεταβίβαση Κεφαλαίου
7.6 Μειώσεις Φόρου (5 Γενικά αναλυτικά παραδείγματα)
Οικογενειακές δαπάνες
Δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών
Υπολογισμός δαπανών υγείας στο διπλάσιο της αξίας τους (2022-2025)
Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα για τα φορολογικά έτη 2022 – 2025 (6 αναλυτικά παραδείγματα)
Μείωση φόρου για δωρεές (για όλες τις κατηγορίες εισοδήματος)
Δαπάνες ενεργειακή αναβάθμισης κτιρίων
8. Καταβολή Φόρου Φυσικών Προσώπων
8.1 Γενική κατηγορία
8.2 Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία
8.3 Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου 5β
8.4 Καταβολή φόρου μετά από πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών
Συνοπτικό Πρόγραμμα
8.5 Καταβολή φόρου για δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου
8.6 Εκπρόθεσμες δηλώσεις φυσικών προσώπων
9. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρο 30 Ν.4172/2013)
9.1  Αντικειμενικές Δαπάνες Και Υπηρεσίες (άρθρο 31 Ν.4172/2013)
Περιπτώσεις μη εφαρμογής αντικειμενικών δαπανών άρθρου 31 Ν.4172/2013
9.2 Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (άρθρο 32 Ν.4172/2013)
9.3 Διαφορά Εισοδήματος Και Υπολογισμός Του Φόρου (άρθρο 34 Ν.4172/2013) με 5 αναλυτικά παραδείγματα
9.4 Μείωση Της Διαφοράς Μεταξύ Τεκμαρτού Και Συνολικού Εισοδήματος (άρθρο 34 Ν.4172/2013)
9.5 Επιβολή Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης
Εξαιρέσεις από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
Πίνακες Τεκμηρίων
9.6 Κατοικίες
10. Παρουσίαση – ανάλυση όλων των βασικών κωδικών και πινάκων του εντύπου Ε1 για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Εισόδημα από μισθωτή εργασία
Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Εισόδημα από μερίσματα – τόκους – δικαιώματα
Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης – Ποσά που καλύπτουν την ετήσια αντικειμενική δαπάνη – Πως φορολογείται η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
11. Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας (Έντυπο Ε2)
11.1 Παρουσίαση – ανάλυση όλων των βασικών κωδικών του εντύπου Ε2 για τα ενοίκια – Αναφορά στα ανείσπρακτα ενοίκια
11.2 Ανείσπρακτα Εισοδήματα Από Ακίνητη Περιουσία
11.3 Χαρτόσημο Ενοικίων
11.4 Υποβολή Στοιχείων Συμφωνητικών
12. Παρουσίαση – ανάλυση όλων των βασικών κωδικών και πινάκων του εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης
Ανάλυση όλων των βασικών κωδικών και πινάκων του εντύπου Ε3 και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για φυσικά πρόσωπα
13. Αναλυτικά-πραγματικά παραδείγματα για τη συμπλήρωση όλων των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3 με εκκαθάριση φόρου στην πράξη
Πρακτική συμπλήρωση με ειδικές περιπτώσεις (για την φορολογική μεταχείριση του ενοικίου από ιδιόχρηση του ακινήτου
Λογιστικές διαφορές,
Μη εκπιπτόμενες δαπάνες όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 23, Ν.4172/2013)
Μη επιστρεπτέο ποσό επιστρεπτέας προκαταβολής
Λογιστική αντιμετώπιση – E3 – Φορολογική αναμόρφωση – ΦΠΑ – ΜyData
Φορολόγηση υπεραξίας μεταβιβαζόμενων τίτλων)
Παράδειγμα 1:
Ατομική επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσίας – Απλογραφικά βιβλία (Βήμα – Βήμα απο πραγματικό Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων στη συμπλήρωση του εντύπου της Φορολογικής Αναμόρφωσης και του εντύπου Ε3 μέχρι τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1-Ε2 – Εκκαθάριση φόρου στο χέρι)
Παράδειγμα 2:
Ατομική επιχείρηση ελεύθερος επαγγελματίας – Απλογραφικά βιβλία ( Βήμα – Βήμα απο πραγματικό Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων στη συμπλήρωση του εντύπου της Φορολογικής Αναμόρφωσης και του εντύπου Ε3 μέχρι την συμπλήρωση των εντύπων Ε1-Ε2 – Εκκαθάριση φόρου στο χέρι)
Παράδειγμα 3:
Ατομική επιχείρηση «μπλοκάκι» – Απλογραφικά βιβλία Παράδειγμα συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων εντύπων
14. Ιδιαίτερη αναφορά σε κωδικούς που «κοστίζουν» στην εκκαθάριση του φόρου
15. Φορολογική αντιμετώπιση μη επιστρεπτέου μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και αποτύπωση στα έντυπα

Share This Event

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
9 Ιουνίου
Ώρα:
17:30 - 21:30
Κόστος:
€95
Κατηγορίες Εκδήλωση:
, ,
Ετικέτες Εκδήλωση
,
Ιστότοπος:
https://www.prosvasis.com/seminaria-kele/

Διοργανωτές

Prosvasis
ΚΕΛΕ


Άρθρα του Μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε Περισσότερα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Αυγούστου 2023

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Οκτ 03

Live Εκπαίδευση Έσοδα Έξοδα, MyDATA, Πάγια στο PBS ONE

3 Οκτωβρίου @ 15:00 - 17:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

An event every month that begins at 15:00 on day First of the month, repeating until 31 Ιουλίου 2023

One event on 5 Σεπτεμβρίου 2023 at 15:00

One event on 3 Οκτωβρίου 2023 at 15:00

Οκτ 05

Live Εκπαίδευση Γενικής Λογιστικής, MyDATA, Παγίων στο PBS ONE

5 Οκτωβρίου @ 15:00 - 17:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

An event every month that begins at 15:00 on day First of the month, repeating until 31 Ιουλίου 2023

One event on 8 Ιουνίου 2023 at 15:00

One event on 7 Σεπτεμβρίου 2023 at 15:00

One event on 5 Οκτωβρίου 2023 at 15:00

Οκτ 06

Live Εκπαίδευση Μισθοδοσίας στο PBS ONE!

6 Οκτωβρίου @ 15:00 - 17:00
|Επαναλαμβανόμενη Εκδήλωση (Προβολή όλων)

An event every month that begins at 15:00 on day First of the month, repeating until 31 Ιουλίου 2023

One event on 9 Ιουνίου 2023 at 15:00

One event on 8 Σεπτεμβρίου 2023 at 15:00

One event on 6 Οκτωβρίου 2023 at 15:00


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558