BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Σημαντικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του μήνα Οκτωβρίου

Μήνας με πολλές υποχρεώσεις ο Οκτώβριος. Εκτός από τις δηλώσεις ΦΠΑ διπλογραφικών και απλογραφικών, είναι και ο μήνας των Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα και από την παράταση που πήρε η σύγκλησή τους για 50 ημέρες.

 Απόστολος Αλωνιάτης*

Επίσης, έχουμε την έναρξη της εφαρμογής των προστίμων για τη μη διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ). Αναλυτικά για όλα αυτά αλλά και για τον κίνδυνο οι ελεγκτικές αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία της επιχείρησης θα αναφερθούμε παρακάτω. 

Διασύνδεση με esend
Φωτιές έχει ανάψει η επιβολή προστίμων για τη μη διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) δηλαδή των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ) και των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), με το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ (e-send) του υπουργείου.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ζητώντας την αναστολή ισχύος των προστίμων για το e-send.
Συγκεκριμένα, την αναστολή της έναρξης ισχύος των προστίμων e-send ζητά με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), καθώς όπως αναφέρει δεν έχουν επιλυθεί ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα τα οποία εγκυμονούν τον κίνδυνο άδικων προστίμων για τις επιχειρήσεις.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ «από τις 31/10/2022 θα τεθούν σε ισχύ σειρά προστίμων και κυρώσεων αναφορικά με το πρόγραμμα διαβίβασης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, το λεγόμενο e-send. Ωστόσο, σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα δεν έχουν διευθετηθεί γεγονός που θα οδηγήσει σε ποινές όχι για λόγους μη έκδοσης των σχετικών παραστατικών αλλά λόγω αδυναμίας διαβίβασης τους μέσω του e-send».

Προβλήματα

Ενδεικτικά η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη λειτουργία του e-send, όπως:
– σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την υποδοχή των δεδομένων των Φ.Η.Μ.
– δεν διαλειτουργεί πλήρως με το myDATA, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της ενημέρωσης των επιχειρήσεων.
– δεν έχουν καθοριστεί καθόλου εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για περιπτώσεις όπως η απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργία των Φ.Η.Μ.
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι και το διάστημα προσαρμογής και προετοιμασίας ήταν ασφυκτικό η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί αναγκαία την αναστολή έναρξης της ημερομηνίας ισχύος των προστίμων μέχρι να διευθετηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σύνδεση ΦΗΜ με esend

Τα πρόστιμα
Να θυμίσουμε ότι από 31 Οκτωβρίου 2022, όσες ΦΗΜ δεν έχουν διασυνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα e-send, έχουν πρόστιμο.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα.

Άρθρο 54Η του Ν.4174/2019
Παράβαση Πρόστιμο Ελάχιστο Ποσό Προστίμου
Μη διαβίβαση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ Πρόστιμο ύψους ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία
Μη διαβίβαση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ Ανά Φορολογικό Έλεγχο 500 ευρώ για απλογραφικά βιβλία 1000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία

Προσοχή! Σε περίπτωση επανάληψης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Διακοπή λειτουργίας
Η «τιμωρία» των παραβατών δεν σταματάει μόνο στα πρόστιμα για τη μη αποστολή των αποδείξεων.
Ο Ν.4972/2022 τροποποίησε και την παράγραφο 1 του άρθρου13 του Ν.2523/1997. Έτσι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο… η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.
Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες. 

Γενικές Συνελεύσεις
Έχουμε αναφερθεί ξανά σε προηγούμενο άρθρο στην παράταση της σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών με την νομική μορφή των Α.Ε., Ι.Κ.Ε. Και Ε.Π.Ε.
Μετά από την παράταση που δόθηκε, των 50 ημερών, η νέα απώτερη ημερομηνία για την σύγκληση τους ήταν  30η Οκτωβρίου 2022. Πιο συγκεκριμένα:

Οι ημερομηνίες μετά την παράταση έχουν ως εξής:
– Έως την 30η Οκτωβρίου 2022, Σύγκληση γενικής Συνέλευσης
– Έως την 19η Νοεμβρίου 2022, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων. (Η κατάθεση στο ΓΕΜΗ του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης).

Προσοχή: Η ημερομηνίες είναι οι απώτερες. Δηλαδή οι Γ.Σ. μπορούν να συγκληθούν έως την 30στη ημέρα του Οκτωβρίου και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από την Γ.Σ. είναι έως της 19 Οκτωβρίου 2022. Αν η συνέλευση συγκληθεί με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου, η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων που θα εγκριθούν από αυτή θα είναι η 9 Οκτωβρίου 2022.

Για την ιστορία η παράταση των Γ.Σ. έγινε με το άρθρο 21 του νόμου N.4965/2022 (ΦΕΚ 162/Α’/2.9.2022): 

«Άρθρο 21
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022
Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν.4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν.4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν.3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.» 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ COVID-19 

Υποβολή ετήσιων καταστάσεων προσωπικού στην «Εργάνη»
Μια ακόμη σημαντική υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του μήνα είναι η υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού, γνωστού και ως πίνακα Ε4.
Σύμφωνα με τον νόμο ο ετήσιος πίνακας προσωπικού 2022, υποβάλλεται από 1 έως 31 Οκτωβρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τα άτομα που απασχολούν με εξαρτημένη σχέση εργασίας. (αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 ΦΕΚ 3520/Β’/19.9.2019 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει σήμερα). Όμως έχει γίνει πλέον συνήθεια στην χώρα μας να δίνεται η καθιερωμένη παράταση της υποβολής. 

Τι λέει ο νόμος
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 16 «Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας» του ν.2874/2000:
Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών.
Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους στην επιχείρηση.
Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές, κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει μια φορά τον χρόνο πίνακα προσωπικού καταγράφοντας το σύνολο του προσωπικού, με τα πλήρη στοιχεία εκάστου όπως αυτά αναφέρονται, Α έως ΣΤ, στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000, που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση του κατά την ώρα υποβολής.

Άδεια ασθένεια covid-19
Με την απόφαση 93108/6.10.2022 (ΦΕΚ 5304/Β’/13.10.2022) δόθηκε παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του Ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.
Σύμφωνα με την απόφαση η ισχύς του άρθρου 62 του Ν.4886/2022 (Α’ 12) παρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ. 61579/30.6.2022 (Β’ 3474) υπουργικής απόφασης και μέχρι την 31.1.2023, με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’ αρ. 6924/27.1.2022 (Β’ 291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΦΚΑ σχετικά με την άδεια λόγω covid:
i. Ποιοι δικαιούνται Ειδική Άδεια COVID-19;
Βάσει του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οι οποίοι δεν μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
ii. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να υποβάλλω την αίτηση για Ειδική Άδεια COVID-19
Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.
iii. Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση;
Για να αιτηθείτε την Ειδική άδεια ασθενείας λόγω Covid -19 εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/epidoma.
(Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας)
iv. Πού μπορώ να βρω οδηγίες για την υποβολή της αίτησης
Έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma)
v. Νόσησε το παιδί μου και θέλω να υποβάλλω αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για ειδική άδεια COVID-19
Η Ειδική άδεια COVID-19 αφορά μόνο τους άμεσα ασφαλισμένους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.
Βάσει του άρθρου 61 του ν.4886/2022 η άδεια διευκόλυνσης για γονείς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από το κορωνοϊό COVID-19 δεν χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ. 

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές κ.λπ. Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2023

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Πα 03

Live Εκπαίδευση Μισθοδοσίας στο PBS ONE!

3 Φεβρουαρίου @ 15:00 - 17:00
Δε 06

Prosvasis GO Live Εκπαίδευση για Run, Pace, Grow

6 Φεβρουαρίου @ 14:00 - 15:00
Δε 06

Prosvasis GO Live Εκπαίδευση για Start

6 Φεβρουαρίου @ 16:00 - 17:00

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558