BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Παρατάσεων συνέχεια…

Όταν δεν προλαβαίνεις δίνεις παρατάσεις…  

Απόστολος Αλωνιάτης*

Δόσεις ασφαλιστικών εισφορών
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [οικ.49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ 5298/Β’/2.12.2020], δόθηκε επέκταση, για ένα μήνα, της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
Σύμφωνα με την απόφαση για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 5.11.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5.11.2020,
η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση. 

Απώλεια ευεργετημάτων
Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
Στην ΚΥΑ δημοσιεύονται και οι 74 ΚΑΔ που εντάσσονται στην ευεργετική αυτή απόφαση.

Αλλαγές σε Επιστρεπτέα Ι, ΙΙ και ΙΙ
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, βάσει του προσωρινού πλαισίου της ΕΕ για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
Σύμφωνα με τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις η παράταση δίνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
Πιο συγκεκριμένα:
Με τις αποφάσεις ΓΔΟΥ 287/2020, ΓΔΟΥ 286/2020 και ΓΔΟΥ 285/2020 τροποποιούνται οι αποφάσεις ΓΔΟΥ 233/10.10.2020, ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 και  ΓΔΟΥ 94/2.5.2020, οι οποίες αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, ως προς την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.Β της κάθε απόφασης.
Για τους δύο πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου, ενώ για τον τρίτο στις 30 Ιανουαρίου 2021.
Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τα παραρτήματα των αποφάσεων οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν:
“Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:
– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Προσοχή: Η απαλλαγή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ι, την απαλλαγή του ανωτέρου κειμένου είχαν μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις και όχι οι πολύ μικρές και οι μικρές (ΓΔΟΥ 94/2.5.2020).
– Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:
– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και
– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) ήταν κάτω του 1,0.
2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.”

Να σημειώσουμε ότι στην επιστρεπτέα προκαταβολή VI, η αντίστοιχη ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι και αυτή η 28η Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 «Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις» της απόφασης ΓΔΟΥ 281/2020, (ΦΕΚ Β’ 5047/14-11-2020).
Για τον τρόπο κατάθεσης οδηγίες θα δοθούν από την αρμόδια διεύθυνση.

Για τις παρατάσεις έχουμε ξαναμιλήσει, όπως και για τις προθεσμίες «αεροπλάνα».
Όσοι από τους αναγνώστες θέλουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες ας ανατρέξουν στο άρθρο μας  Νέες ρυθμίσεις οφειλών

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω, θεωρώ κι εκ μέρους των συναδέλφων μου, την αγανάκτησή μου για την απόρριψη της τροπολογίας για τα πρόστιμα στις Μ.Υ.Φ. του φορολογικού έτους 2014, από τον υπουργό Οικονομικών. Από ευχαριστίες χορτάσαμε κύριοι του κρατικού μηχανισμού. Σεβασμό χρειαζόμαστε όχι χειροκροτήματα.

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2021

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Πε 18

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4556