BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Πανδημία και νέες αλλαγές στα μέτρα ενίσχυσης…

Νέες αλλαγές σε βεβαιώσεις μετακίνησης, μείωση ενοικίων και νέα επιστρεπτέα – Παράταση ληξιπρόθεσμων εν μέσω lockdown

Απόστολος Αλωνιάτης*

Όπως είχαμε προβλέψει οι καταστάσεις αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο δύσκολες σε οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό επίπεδο.
Οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, που μέχρι οι εξαγγελίες να γίνουν εφαρμοστικές αποφάσεις, έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απόφαση για την μείωση των ενοικίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, που εξαγγέλθηκε τον Δεκέμβριο, νομοθετήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας διαμάχη μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών και η απόφαση δημοσιεύτηκε μόλις στις 11.2.2021, με αρκετές περιοχές να είναι σε αυστηρό lockdown και μια σειρά άλλες να είναι υποψήφιες να μπουν στα «κόκκινα».
Δύσκολα, πλέον, να κατανοηθούν είναι και ορισμένες αποφάσεις, που παίρνονται.
Μια τέτοια απόφαση είναι η εκτύπωση των στοιχείων από το taxisnet, για να πιστοποιούν ένα επίσημο έγγραφο, την άδεια μετακίνησης των ελευθέρων επαγγελματιών που εκδίδονται από το ΕΡΓΑΝΗ.
Με την απλή λογική για να εκδώσει κάποιος την άδεια κυκλοφορίας, για την μετακίνηση ελεύθερου επαγγελματία, από την πλατφόρμα του ΕΡΓΑΝΗ , θα πρέπει να είναι δηλωμένος στο μητρώο της εφορίας σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Τι ακριβώς το θέλουν το αποδεικτικό από το taxisnet;
Άσε και το άλλο, που τα «όργανα της τάξεως» ζητούν τα επίσημα έγγραφα του ΕΡΓΑΝΗ να έχουν και την σφραγίδα της επιχείρησης γιατί αλλιώς δεν ισχύουν!!!

Άδειες κυκλοφορίας

Τροποποιήσεις στη μετακίνηση και τις βεβαιώσεις για υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους προβλέπει η νέα απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από 11.2.2021 έως και την 1.3.2021 (σύμφωνα με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021).

Βεβαιώσεις μετακίνησης

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Οι επιστήμονές που ανήκουν σε συλλόγους ή επιμελητήρια ΝΠΔΔ, μπορούν να πιστοποιούν την ιδιότητα τους με την επαγγελματική τους ταυτότητα.
Προσοχή: Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας, αναστολής σύμβασης εργασίας ή άδειας.
Τυχόν ήδη χορηγηθείσες βεβαιώσεις κίνησης σε πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου παύουν να ισχύουν από τις 15.2.2021. 

Μειώσεις ενοικίων

Κυκλοφόρησε , επιτέλους, η απόφαση Α.1025/9.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 538/11-02-2021), σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Στην απόφαση υπάρχουν δυο πίνακες με τους αντίστοιχους ΚΑΔ, :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Προσοχή:
Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, θα μπορούν να λάβουν 80% αποζημίωση αφορολόγητη, εάν η επιχείρηση δικαιούται ολική μείωση ή 20% εάν η επιχείρηση δικαιούται μείωση κατά 40%.
Θα πρέπει όμως να προσέξουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την απόφαση:
i. Το δικαίωμα της μείωσης λαμβάνονται υπόψιν οι κύριοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που ήταν ενεργοί στις 4.1.2021 και όχι αυτοί που ήταν στις 20.3.2020.
ii. Λαμβάνονται υπόψιν εάν χρειαστεί οι ΚΑΔ που αναγράφονται στον κωδικό 022 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019 (ΚΑΔ με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα) και όχι αυτά του εντύπου Ε3 του 2018.
Δεν ορίζεται εάν η επιχείρηση λειτούργησε ή όχι, αλλά μόνο εάν έχει κάποιον από τους απαραίτητους ΚΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να παρουσιάσει κάποιο οικονομικό στοιχείο για να αποδείξει μείωση ή όχι, αρκεί μόνο η απόδειξη των ΚΑΔ για να προκύπτει ότι είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α (μείωση 100%) και Β (μείωση 40%) της εγκυκλίου.

Ληξιπρόθεσμα Α lockdown

 • Φορολογικά
  Νέα παράταση πήραν τα ληξιπρόθεσμα του πρώτου και δευτέρου lockdown, που έληγαν στις 30 Απριλίου 2021. Συμφώνα με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρας στις 11.2.2021.
  Ειδικότερα:
  Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 30.4.2021, η περίοδος αναστολής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι τις 31.12.2021.
  Οι ανωτέρω οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης (31.12.2021) θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή ρυθμισμένων οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.
  Υπενθυμίζεται ότι για τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ότι θα καταβληθούν στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.
  Ακόμη σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο.
  Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποχρεώσεις αυτές με τον Νόμο 4738 (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020), «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τα Άρθρο 289 έως 293, οι οφειλές αυτές μπορούσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ. Η πρόβλεψη ήταν η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.
 • Ασφαλιστικά
  Σε παρόμοια δήλωση προχώρησε και ο νέος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο κ. Χατζηδάκης:
  Παρατείνονται έως το τέλος του χρόνου οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έληγαν στις 30 Απριλίου και αφορούσαν την περίοδο της πρώτης καραντίνας.
  Σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση που θα ορίζει ειδικό πλαίσιο αποπληρωμής με επιλογή είτε 24 άτοκων δόσεων είτε με 48 δόσεις και με επιτόκιο 2,5% και έναρξη καταβολής από 1/1/2022.
  «Με αυτό το σχήμα, το υπουργείο Εργασίας ευθυγραμμίζεται με το Υπουργείο Οικονομικών δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για εργαζομένους και επιχειρήσεις», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.
  Θα δημοσιευθεί άμεσα στο ΦΕΚ, απόφαση για παράταση μέχρι το Φεβρουάριο των οφειλών του Ιανουαρίου, με τους ίδιους πληττόμενους κλάδους.
  Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο (άρθρο 32 του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/Α/26-11-2020)), οι οφειλές αυτές μπορούσαν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Η πρόβλεψη ήταν πως η πρώτη δόση έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση προβλέπονταν να υποβληθεί έως 31 Ιουλίου του 2021.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 6

Κυκλοφόρησε η απόφαση ΓΔΟΥ 154/2021(ΦΕΚ Β’ 540/11-02-2021) με την διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.
Από την εγκύκλιο ορίζετε ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Φεβρουαρίου 2021 (24 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την εξαγγελία του Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρας στο ΣΚΑΙ). Στην αίτηση θα πρέπει να αναγραφούν ανά μήνα τα μηνιαία έσοδα για την περίοδο Ιανουάριος 2020 έως και Ιανουάριος 2021. Επιπλέον, επιχειρήσεις που είναι εκτός καθεστώτος ΦΠΑ, θα πρέπει να αναγράψουν και τα στοιχεία των εσόδων και των εξόδων του 2019, όπως αναλύονται στην εγκύκλιο.
Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους δεν είναι γνωστοί. Θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις στις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

Λόγοι για… γκρίνια
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να … γκρινιάξουμε για μια ακόμη φορά για τις προθεσμίες που δίνονται από τη διοίκηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο δέκα ημέρες (!) μιας και την Παρασκευή 12 του μήνα η εφαρμογή έσοδα δεν λειτουργούσε. Μέσα σε αυτές είναι δυο Σαββατοκύριακα, αλλά ποιος τα μετράει.
Δεν είναι μόνο όμως το υπουργείο Οικονομικών που βάζει τέτοιες ημερομηνίες. Για παράδειγμα στις υποχρεώσεις αναστολών του ΕΡΓΑΝΗ η καταληκτική ημερομηνία ήταν η Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, που όλες οι επιχειρήσεις είναι ανοιχτές και όλοι οι λογιστές είναι στα γραφεία τους και δουλεύουν, μιας και δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να έχουν Σαββατοκύριακο με την οικογένεια τους. 

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαρτίου 2024

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δε 11

Webinar – myDATA

11 Μαρτίου @ 16:00 - 19:00

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558