BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Μεταβολές Μητρώου, Αποκλίσεις myDATA & ΦΗΜ / POS

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του έτους, τόσο συγκεντρώνονται οι υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τακτοποιήσουν οι επιχειρήσεις και οι λογιστές – φοροτεχνικοί.

Απόστολος Αλωνιάτης*

Αποκλίσεις εσόδων φορολογικού έτους 2021
Να θυμίσουμε ότι θα πρέπει, θεωρητικά μέχρι 31.10.2022, να «ανεβάσουμε» στην πλατφόρμα myDATA τις αποκλίσεις των εσόδων του φορολογικού έτους 2021. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η ημερομηνία θα πάρει παράταση, μιας και κανείς ακόμη δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και να ολοκληρώσει αυτή την υποχρέωση.
Να θυμίσουμε ακόμη ότι για το 2022 πρέπει οι επιχειρήσεις να χαρακτηρίσουν τα έξοδά τους και να τα αναρτήσουν στην πλατφόρμα myDATA πέραν από τα έσοδα. Για τη διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα αρκετά έσοδα να μην μπορούν να αναρτηθούν ή να μην μπορούν να τακτοποιηθούν με αντικριζόμενο παραστατικό, δηλαδή να έχουν περαστεί με διαφορετικό τρόπο από τον εκδότη και διαφορετικό από το λήπτη, π.χ. σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Για παράδειγμα, επίσης, μπορεί ένα ασφαλιστήριο να έχει ανέβει στην πλατφόρμα του myDATA, από την ασφαλιστική εταιρία ως εξής: 129,52 ευρώ ως ασφάλιστρο, και 19,43 ευρώ ως φόροι ασφάλιστρων, ενώ ο λήπτης να το έχει καταχωρήσει ως δαπάνη ασφαλίστρου 151,32 ευρώ.

Είναι σίγουρο ότι αυτά θα διορθωθούν, άλλα καλό θα είναι η Διοίκηση να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο και τα τεχνικά εργαλεία για να προσαρμοστεί η αγορά.

Αλλαγές στη διαδικασία μεταβολών στοιχείων των επιχειρήσεων στο μητρώο, με απόφαση της ΑΑΔΕ
Μεταβολές των διαδικασιών απόδοσης ΑΦΜ και στοιχείων επιχειρήσεων, επέφερε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1134/2022). Σύμφωνα με αυτή την απόφαση απλοποιούνται οι διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών στοιχείων των επιχειρήσεων, ως εξής:
1. Οι μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων και στοιχείων εγκατάστασης εσωτερικού που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο κι Επικοινωνία/Αλλαγές στοιχείων Μητρώου), υποβάλλονται από 17.10.2022 κι εφεξής αποκλειστικά μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).
2. Οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά για όσες διαδικασίες Μητρώου είναι ενταγμένες στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, υποβάλλονται από 1.11.2022 κι εφεξής αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή αυτή.
Για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, σχετικές δηλώσεις και αιτήματα δεν θα εξυπηρετούνται πλέον μέσω επίσκεψης στις ΔΟΥ.
3. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο από οποιαδήποτε ΔΟΥ, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κατοικίας του ή της διεύθυνσης κατοικίας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.
4. Σε εναρμόνιση με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), δεν απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης, σε περιπτώσεις συναλλαγής για ζητήματα μεταβολών Μητρώου ή χορήγησης ΑΦΜ με πληρεξούσιο δικηγόρο για λογαριασμό εντολέα του.
Πιο συγκεκριμένα με τις αλλαγές που αναφέρονται στην απόφαση τροποποιείται η ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19), ως ακολούθως:
i. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, υποβάλλεται η ίδια δήλωση, ως μεταβολή, με την αναγραφή μόνο των στοιχείων που έχουν μεταβληθεί καθώς και τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου το έντυπο Δ210 υποβάλλεται προς την αρμόδια ΔΟΥ από συγγενή ή άλλο τρίτο πρόσωπο.».
Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
ii. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
Από 1.11.2022 οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για όσες διαδικασίες είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή. Σημειώνεται πως από 17.10.2022 η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaadegov.gr), βάσει των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/30.4.2014 (Β’ 1220) και Α.1213/10.9.2021 (Β’ 4272) αποφάσεων, γίνεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ψηφιακή πύλη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών TAXISnet δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος λόγω προβλήματος στα στοιχεία Μητρώου, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών λόγω δυσλειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ ή σε περιπτώσεις διαδικασιών που δεν είναι ενταγμένες στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία.
Απόδοση ΑΦΜ
Ειδικά για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, κατοίκους ημεδαπής ή αλλοδαπής, η υποβολή της σχετικής δήλωσης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε ΔΟY. Αν η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαφέρει από τη ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας στην οποία υπάγεται το φυσικό πρόσωπο βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του, τότε η πρώτη αποδίδει ΑΦΜ για λογαριασμό της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογούμενου. Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης, τα οποία υποβάλλουν τη σχετική δήλωση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ που ορίζονται, σύμφωνα με την απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Α/1065199/ΕΞ 2022/20.7.2022 (Β’ 3886).
Τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ, όσο και για τη διαδικασία της μεταβολής των ατομικών τους στοιχείων, δύνανται να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας myAADElive πραγματοποιώντας βιντεοκλήση.
Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADEIive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, επικοινωνεί με τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για δέκα (10) έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ελέγχου.
Με εξουσιοδότηση από τρίτο πρόσωπο
Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, υποβάλλεται και εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, είτε κατά τα οριζόμενα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου. Ειδικά για τις περιπτώσεις συναλλαγής με πληρεξούσιο δικηγόρο για λογαριασμό εντολέα του, δεν απαιτείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – Α’/208). Σε αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο θα επιδεικνύεται και θα υποβάλλεται αντίγραφο της δικηγορικής ταυτότητας.
Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής με το φορολογούμενο επαληθεύεται η εγκυρότητα του προσκομιζόμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας διαμονής από τις αντίστοιχες Βάσεις Δεδομένων που τηρούνται.

Ισχύς – Μεταβατικές Διατάξεις
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [Α.1134/2022 (ΦΕΚ Β’ 5241/10.10.2022 και διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Β’ 5246/10.10.2022)]
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε προηγούμενη αντίθετη ως προς τα ανωτέρω οδηγία, εγκύκλιος ή διάταξη παύει να ισχύει. 

Τι ισχύει για τη Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS

Νέες διαδικασίες πληρωμής αγορών
Νέες διαδικασίες εξόφλησης των αγορών μας, προμηνύει η διασύνδεση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών με τα συστήματα εξόφλησης των αποδείξεων με την χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale (EFT/POS).

Διασύνδεση ΦΗΜ με POS
Η διοίκηση με την Α.1098/13.7.2022 (ΦΕΚ B’ 3940/25.7.2022), όρισε την υποχρέωση, τον τρόπο και τις διαδικασίες διασφάλισης έκδοσης από ΦΗΜ στοιχείων επί συναλλαγών για τις οποίες η είσπραξη διενεργείται μέσω κάρτας και αποστολής αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ και προσδιορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ των ΦΗΜ της επιχείρησης και των τερματικών αποδοχής καρτών που αυτή χρησιμοποιεί καθώς και λοιπές λειτουργίες. 

Ποιοι είναι υπόχρεοι
Υποχρέωση διασύνδεσης μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και EFT/POS τερματικών.Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Α’ 251) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS.

Η διασύνδεση αφορά τρία συστήματα: Φ.Η.Μ, EFT/POS και ΠΑΡΟΧΟYΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:
Η συνήθης ροή επικοινωνίας:
1. H συναλλαγή ξεκινά από τον ΦΗΜ. Ο χειριστής επιλέγει πληρωμή με κάρτα και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο EFT/POS.
2. Το EFT/POS επιβεβαιώνει στον ΦΗΜ τη λήψη του αιτήματος θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.
3. Το EFT/POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για online έγκριση ή έγκριση offline ή απόρριψη offline ή διακοπή της συναλλαγής.
4. Το EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση.
Στην έγκριση αποστέλλει στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης του από τον ΦΗΜ εφόσον αυτός το υποστηρίζει.
5. Ο ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος.
Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον ΦΗΜ.

Αλλαγές στις εξοφλήσεις
Όπως είναι κατανοητό από την παραπάνω απόφαση θα επέλθουν αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε σήμερα, στην χρήση των μετρητών και των καρτών στις συναλλαγές μας.
Για παράδειγμα δεν είναι δυνατός ο μικτός τρόπος πληρωμής για μία συναλλαγή μέσω ΦΗΜ.
Π.χ. Δεν μπορώ να πληρώσω 50 ευρώ μετρητά και 30 ευρώ με χρεωστική κάρτα. Υποχρεωτικά όταν μεσολαβεί POS θα υπάρχει πλέον μόνο ένας τρόπος πληρωμής και με μία μόνο πιστωτική/ χρεωστική κάρτα. Εναλλακτικά θα πρέπει να εκδίδονται δύο ξεχωριστά παραστατικά αν αυτό επιτρέπεται και είναι δυνατόν στα πλαίσια της συναλλαγής.

Πιάτο και απόδειξη…
Επιπτώσεις στην εστίαση ειδικά αν δεν υπάρχει πρόγραμμα έκδοσης προσωρινών αποδείξεων και οριστικής απόδειξης μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Δηλαδή αν το κατάστημα εστίασης δεν έχει το σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας και έκδοσης προσωρινών αποδείξεων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να εκδίδει φορολογικές αποδείξεις, από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, κάθε φορά που σερβίρει στο τραπέζι (είτε αυτό είναι φαγητό, είτε είναι ένα μπουκάλι νερό κ.λπ.). Στις αποδείξεις αυτές δεν έχει δοθεί η εντολή για πληρωμή με κάρτα, και όταν ο πελάτης θελήσει να πληρώσει με αυτή, δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα διαχείρισης.
Ξεχάστε βέβαια το ρεφενέ με κάρτες, μόνο με μετρητά εκτός αν πληρώσει ένας με κάρτα και οι υπόλοιποι του τα δώσουν μετρητά.
Ακόμη σε περίπτωση που η κάρτα που έχουμε δεν λειτουργεί, και έχει δοθεί η εντολή πληρωμή με κάρτα, τότε η όλη συναλλαγή πρέπει να ακυρωθεί και να γίνει από την αρχή , ώστε το ταμείο να πληρωθεί με μετρητά.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση
Σύμφωνα με την απόφαση δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο σε EFT POS, αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFT POS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο.
Αν όμως π.χ. ένας γιατρός ή ένα λογιστικό γραφείο, έχει Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) σε χρήση, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την σχετική διασύνδεση.
Προσοχή! Η Α.1098/2022 ισχύει και για τιμολόγια που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ ακόμη και αν εκδίδονται προαιρετικά.

Η θέση του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων
Η απόφαση ισχύει από 1.1.2023, όμως σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων, Δημήτρης Κατράδης, και ο Αντιπρόεδρος Γρηγόρης Γιαννούκος, ανέφεραν ότι έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε καταρτίσει η AAΔΕ για τη διασύνδεση των φορολογικών ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με τα POS των επιχειρήσεων και τελικά η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει από τον Απρίλιο του 2023.
Εκτιμώντας ότι, η διασύνδεση θα γίνει αργότερα από την ημερομηνία που δίνει η ΑΑΔΕ, οι εκπρόσωποι του κλάδου παρουσίασαν το σχέδιο για την εφαρμογή της διασύνδεσης, με βάση τα ακόλουθα πέντε βήματα:
1. Εντός του έτους θα εκδοθεί απόφαση με νέες προδιαγραφές λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών ώστε να μην είναι δυνατή καμία παρέμβαση παραποίησης των δεδομένων των αποδείξεων, να κλείσει δηλαδή το παράθυρο αλλοίωσης των δεδομένων των αποδείξεων πριν την αποστολή τους στην ΑΑΔΕ με την αποτύπωση μειωμένων ποσών συναλλαγής.
2. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις για να λάβουν Voucher χρηματοδότησης για αναβάθμιση των ταμειακών τους μηχανών ώστε να συνδέονται με τα POS.
3. Από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου θα τρέξει η διασύνδεση των νέων αναβαθμισμένων ταμειακών μηχανών 380.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα POS.
4. Σε δεύτερη φάση, από την 1η Ιουνίου έως το τέλος Αυγούστου, οι μικρομεσαίες που διαθέτουν λοιπούς φορολογικούς μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) θα υποβάλλουν τις αιτήσεις για να λάβουν τα voucher για αντικατάστασή τους με νέου τύπου που θα μπορούν να διασυνδεθούν με τα POS.
5. Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων των υπόλοιπων μηχανισμών.
Αναμένουμε και την θέση της διοίκησης, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι δηλώσεις της διοίκησης του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων.  

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Οκτ 06

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558