BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Εκκρεμότητες… τι πρέπει να καταθέσουμε και τι να περιμένουμε

Μετά από μια περίοδο πληρωμών, αρκετών δόσεων, για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, υπάρχει μια νηνεμία, γενικότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας περιμένουν νέες υποχρεώσεις, από φορολογική και χρηματοοικονομική άποψη. 

Απόστολος Αλωνιάτης*

Αρκετές εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμη από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα ότι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον Ν.4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 2 Οκτωβρίου στο ΦΕΚ 18/Α’.
Αναλυτικότερα, στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται οι διατάξεις για:
– την πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021 (άρθρο 54)
– τον υπερμειωμένο και μειωμένο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 55)
– την αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών (άρθρο 56)
– τη μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (άρθρο 57)
– την παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (άρθρο 58)
– τη μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών (άρθρο 59)

Τι περιμένουμε ακόμη

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, όπως συνήθως συμβαίνει, περιμένουμε την κατάθεση φορολογικού νομοσχεδίου στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί όπως:
i. Φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.
ii. Αναμόρφωση του πλαισίου της φορολοταρίας, όπου πλέον θα δίνεται διαφορετική στάθμιση, ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται και με το οικογενειακό εισόδημα.
iii. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
iv. Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές (το σχετικό σχέδιο νόμου ήταν σε διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, είτε ως αυτόνομο νομοσχέδιο είτε με το νέο φορολογικό).
Μέσα στα λοιπά θέματα που αναμένουμε, είναι και οι κυρώσεις για την ορθή λειτουργεία των myDATA, δηλαδή της ηλεκτρονικής αποστολής των στοιχείων των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις θα αποτελούν ουσιαστικά τον οδηγό για την ορθή λειτουργεία των επιχειρήσεων όσον αφορά την αποστολή στη σχετική πλατφόρμα των λογιστικών και φορολογικών τους στοιχείων (παραστατικά και λογιστικές εγγραφές).

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Μετά από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά και πιστοποιητικά φερεγγυότητας στην πλατφόρμα «myBusinessSupport»
Πιο συγκεκριμένα:
– Υποβολή Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., από τους δικαιούχους αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Απριλίου 2021, για τα Δικαστήρια εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα.
Προσοχή: Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, ήτοι των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης.
-Υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με επιστρεπτέα προκαταβολή (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI και VII).
Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ 4516/Β/30.9.2021, 4517/Β/30.9.2021, 4518/Β/30.9.2021, 4519/Β/30.9.2021 και 4556/Β/1.10.2021), προχωρεί σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, έως τις 15 Νοεμβρίου 2021, για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και του μέτρου της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, καθώς και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο της Επιδότησης Παγίων Δαπανών.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.
Υπενθυμίζεται ότι το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του δύναται να υποβάλλεται και μέσω του gov.gr.

Φορολογικό Πιστοποιητικό

Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού, δόθηκε με δελτίο τύπου τις 27 Οκτωβρίου 2021. Σύμφωνα με αυτό με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το άρθρο 56 του Ν.4825/2021, ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.
Να θυμίσουμε ότι με το σχετικό άρθρο δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2021.
Η παράταση αυτή συμπαρασείρει και την καταληκτική ημερομηνία δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ. Ως καταληκτική ημερομηνία για ην κατάθεση των σχετικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ είναι η 19η Νοεμβρίου 2021.

Πίνακας προσωπικού (Ε4)

Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (πίνακας προσωπικού)
Με δελτίο τύπου στις 29 Οκτώβριου 2021, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2021 η προθεσμία που έχουν οι επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το τρέχον έτος.
Η πρώτη προθεσμία έληγε στις  31 Οκτωβρίου 2021.
Εκδόθηκε και σχετική απόφαση με αριθ. 84096/29.10.2021 (ΦΕΚ Β’/5024/29.10.2021) η οποία αναφέρει: «Παρατείνεται για το έτος 2021, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», (Β’ 3520) έως και την 30η Νοεμβρίου 2021

Τέλη κυκλοφορίας

Μία ακόμη υποχρέωση που μας περιμένει μέσα στον Νοέμβριο είναι η έκδοση των τελών κυκλοφορίας για το 2022.
Η πληρωμή τους θα γίνει στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2021, με την καθιερωμένη παράταση βέβαια.
Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2021, θα πρέπει αν «καταθέσουν» τις πινακίδες τους και όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για του 2022.
Να θυμίσουμε ότι η διαδικασία και για την έκδοση των τελών κυκλοφορίας και για την  «κατάθεση» των πινακίδων έχει αλλάξει και γίνεται μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με την ονομασία myCAR (https://www.aade.gr/mycar).
Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.
Στην πλατφόρμα υπάρχουν δύο εφαρμογές:
1. Στην πρώτη, με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:
1.1 πληροφορίες για τα οχήματά τους,
1.2 τους κωδικούς πληρωμής ετήσιων τελών κυκλοφορίας για αυτά,
1.3 τους κωδικούς πληρωμής αναλογικών/μηνιαίων τελών κυκλοφορίας, εφόσον προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις.
1.4 τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων
1.5 να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος.
2. Στη δεύτερη, με τίτλο «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα:
2.1 να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία,
2.2 να άρουν την ψηφιακή ακινησία,
2.3 εφόσον υπάρχει όχημα σε ακινησία, ψηφιακή ή στη Δ.Ο.Υ., ο ιδιοκτήτης/κάτοχος του έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει
πινακίδα Μ, για κυκλοφορία του έως 3 ημέρες το χρόνο. Η πινακίδα Μ μπορεί να χορηγηθεί για 1 (3ημερο) ή 2 φορές (1 + 2 ημέρες ή 2 + 1 ημέρες), το χρόνο.
2.4 να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις
Προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία, θα πρέπει να βρίσκονται σε κυκλοφορία/ακινησία, αντίστοιχα, και οι πινακίδες, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους. Προσωρινή άδεια κυκλοφορίας μπορεί να εκδοθεί από την εφαρμογή, ανεξάρτητα αν το όχημα έχει τεθεί σε εκούσια ακινησία στη Δ.Ο.Υ. ή σε ακινησία ψηφιακά.
Χωρίς κωδικούς taxis
Όσοι δεν έχουν κωδικούς taxis  μπορούν να εκτυπώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μπαίνοντας στην διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/ohimata/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet.
Χρειάζεται ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (οχήματος)
Γράφουν τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας στα πεδία όπου ζητείται και ακολούθως εκτυπώνουμε (κλικ στην εκτύπωση) το έντυπο, βάσει του οποίου θα πληρώσουμε τα Τέλη Κυκλοφορίας (Τράπεζες, ΕΛΤΑ).
«Έχεις γράμμα»
Με αυτό τον τίτλο εκδόθηκε δελτίο τύπου από την ΑΑΔΕ για 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων. Σύμφωνα με αυτό στάλθηκαν επιστολές σε 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι «ξέχασαν» να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2016, στέλνει ψηφιακά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για ιδιοκτήτες οι οποίοι, ενώ τα οχήματά τους είχαν προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση εκείνης της χρονιάς, δεν κατέβαλαν τα τέλη, ούτε ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία για τη διαγραφή του οχήματος, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν ήταν τότε στην κατοχή τους ή ήταν σε ακινησία.
Σύμφωνα με την επιστολή, τους δίνεται η δυνατότητα, από την Παρασκευή το πρωί, μέσω του myCAR, να δηλώσουν, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, τον λόγο για τον οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αν δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα την παραπάνω δήλωση ή τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν την έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας, τότε πληρώνουν τα τέλη δύο φορές, όπως προβλέπει ο νόμος.
Μετά τις 22 Νοεμβρίου, η υποβολή δήλωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών θα είναι εφικτή μόνο στη ΔΟΥ. Ωστόσο, η εκπρόθεσμη κατάθεση στη ΔΟΥ δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα βεβαιωθούν τα διπλάσια τέλη. Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύψει έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

*Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2021

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεωνς αυτή την στιγμή.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4556