BLOG

Απόστολος Αλωνιάτης

Έχεις email από ΑΑΔΕ και νέες ημερομηνίες για διάφορες υποχρεώσεις

myDATA και αποκλίσεις 2021
Νέα παράταση πήρε η αποστολή των αποκλίσεων για το φορολογικό έτος 2021 στην πλατφόρμα myDATA.

Απόστολος Αλωνιάτης*

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022, τέσσερις μόλις μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δίνεται παράταση στην προθεσμία διαβίβασης δεδομένων στο myDATA σε περίπτωση αποκλίσεων.
Στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία διαβίβασης από τους λήπτες, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής, των δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, στις περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα.

Ενημέρωση για ΦΤΜ
Έλεγχοι
Συστηματικούς ελέγχους, ενόψει της εφαρμογής των προστίμων για την μη διασύνδεση,   πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις 550.000 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΦΗΜ (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί).
Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων έδειξαν ότι οι 171.000 δεν έστειλαν τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ., γνωστό ως e-send.
Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τις συγκεκριμένες ταμειακές έλαβαν από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα. Συγκεκριμένα, εστάλησαν  171.000 email με τα οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να διαβιβάσουν έγκαιρα στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές. Σε διαφορετική περίπτωση από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτοτελή χρηματικά πρόστιμα που κατ’ ελάχιστον κυμαίνονται από 250, 500 ή και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων και την υπαγωγή σε ΦΠΑ καθώς και με λουκέτα από 48 ώρες έως και 10 ημέρες. (σχετική ανάλυση για τα πρόστιμα που απειλούν τις επιχειρήσεις αυτές δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλο της εφημερίδας μας).
Ποιοι έλαβαν τα μηνύματα
Τα μηνύματα από την ΑΑΔΕ ανάλογα με την περίπτωση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
– Η πρώτη περιλαμβάνει 84.000 email σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν διαβιβάσει καθόλου στοιχεία για τις αποδείξεις λιανικής που εκδόθηκαν από ταμειακή. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι «ξέχασαν», να διασυνδέσουν την ταμειακή μηχανή  με το πληροφοριακό σύστημα τω Φ.Η.Μ., αλλά και ότι μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις είτε έχουν παλιές ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να διασυνδεθούν με το e-send και πρέπει να τις αποσύρουν , είτε δεν έχουν αναβαθμίσει τις ταμειακές του μηχανές και του φορολογικούς μηχανισμούς τους.
– Η δεύτερη περιλαμβάνει 87.000 ηλεκτρονικά μηνύματα σε επιχειρήσεις που ενώ διαβίβαζαν τα δεδομένα των αποδείξεων από την ταμειακή μηχανή σταμάτησαν να τα στέλνουν με σοβαρό ενδεχόμενο πολλές από αυτές να είναι εποχικές που διέκοψαν τη λειτουργία τους.
Το  email
Όλες οι επιχειρήσεις έλαβαν το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα.
«Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,
Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.
Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες. Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης.
Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας». 

Χρόνοι διαβίβασης λιανικών πωλήσεων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία των λιανικών τους πωλήσεων, το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ e-send.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση Α.1171/3.8.2021 (ΦΕΚ 3596/Β’/6.8.2021), οι χρόνοι διαβίβασης είναι οι παρακάτω:
«Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
1.
Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται με τη μορφή σύνοψης, εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση διαβίβασης αυτών με αναλυτική διάκριση των ειδών, στους χρόνους που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων από τους Φ.Η.Μ., που καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., από το οποίο ενημερώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν αναλυτικά κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., με δύο τρόπους:
α) Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής, στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διακριτών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα (Αντιστοίχιση Παραστατικών Φ.Η.Μ. και Τύπων Παραστατικών myDATA) που επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στην παραπάνω υποχρέωση εμπίπτει και η διαβίβαση των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» (s.txt αρχείο). Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση, και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής των «Ζ» εκάστης ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.
β) Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διαφορετικών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής για κάθε μία από τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που οι υπόχρεες οντότητες διαβίβασαν στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και εκδόθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.
Τα παραπάνω διενεργούνται με σκοπό την επιτυχή διαβίβαση των δεδομένων συναλλαγών λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τη χορήγηση Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της Α.1138/2020.
Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες χρησιμοποιούν είτε Φ.Τ.Μ., είτε ΑΔΗΜΕ, διαβιβάζουν αποκλειστικά με τον πρώτο τρόπο, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, δύνανται να διαβιβάζουν και με τους δύο τρόπους ανά αριθμό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ». 

Ηλεκτρονική υποβολή ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού
Με τη νέα απόφαση Α.1141/2022 τροποποιείται η ΠΟΛ.1124/2015 «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)».
Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση μεταφέρεται οριστικά η ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, από το τέλος Οκτωβρίου στο τέλος Νοεμβρίου, κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με την απόφαση οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Σχέδιο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του ενδέκατου (11ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Η ελεγχόμενη επιχείρηση διατυπώνει εγγράφως προς τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή τις παρατηρήσεις της επί των ευρημάτων του ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτήν του Σχεδίου της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
7.
Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδίδουν και οι ελεγκτικές εταιρείες μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του ενδέκατου (11ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου». 

Μέχρι 10/11 η υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ 

Δήλωση Άδειας λόγω Covid-19
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 10 Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν στην υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του εντύπου Ε4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού», για τη λήψη ειδικής άδειας λόγω νόσησης εργαζομένων από κορωνοϊό COVID-19 μηνός Οκτωβρίου 2022.
Με την απόφαση 93108/6.10.2022 (ΦΕΚ 5304/Β’/13.10.2022) δόθηκε παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του Ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.
Σύμφωνα με την απόφαση η ισχύς του άρθρου 62 του Ν.4886/2022 (Α’ 12) παρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ. 61579/30.6.2022 (Β’ 3474) υπουργικής απόφασης και μέχρι την 31.1.2023, με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’ αρ. 6924/27.1.2022 (Β’ 291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο ΕΦΚΑ σχετικά με την άδεια λόγω Covid:
i. Ποιοι δικαιούνται Ειδική Άδεια COVID-19;
Βάσει του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19  οι οποίοι δεν μπορούν να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
ii. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να υποβάλλω την αίτηση για Ειδική Άδεια COVID-19
Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.
iii. Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση;
Για να αιτηθείτε την Ειδική άδεια ασθενείας λόγω Covid-19 εισέρχεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/epidoma.
(Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας)
iv. Πού μπορώ να βρω οδηγίες για την υποβολή της αίτησης;
Έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma)
v. Νόσησε το παιδί μου και θέλω να υποβάλλω αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για ειδική άδεια COVID-19
Η Ειδική άδεια COVID-19 αφορά μόνο τους άμεσα ασφαλισμένους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.
Βάσει του άρθρου 61 του ν.4886/2022 η άδεια διευκόλυνσης για γονείς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από το κορωνοϊό COVID-19 δεν χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ. 

* Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.


Φορολογικές υποχρεώσεις του μήνα

Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Εργατικές, κ.λπ. Υποχρεώσεις Μαρτίου 2024

Δείτε Περισσότερα


Επόμενες εκδηλώσεις

Δε 11

Webinar – myDATA

11 Μαρτίου @ 16:00 - 19:00

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/prosvasis/public_html/anazitisis/blog/wp-includes/functions.php on line 4558